Våra Certifikat och vad de står för

ISO 14001

 • Förbättrat helhestresultat
  Vi blir effektivare och mer produktiva. Vi minskar miljöpåverkan ex. genom lägre energi- och råvaruförbrukning, minskad avfalls-
  och utsläppsmängd och mindre risk för olyckor och krissituationer vilket leder till högre lönsamhet och produktivitet.
 • Tillgång till en större marknad
  Vårt företag är miljö- och kvalitetsmedvetet. Man kan snabbt visa vilket effektivt miljöledningssystem företaget har och därigenom vinna potentiella kunders förtroende, och därigenom få tillgång till marknader som annars kan vara svåra att ta sig in på.
 • Bättre anseende för företaget
  Vi visar att vi är villiga att ta vårt miljöansvar och främjar därigenom bättre relationer till samhället, aktieägarna, myndigheter och miljöorganisationer.
 • Förbättrad konkurrenskraft
  Ett ISO 14001-certifierat miljöledningssystem hjälper till att få en effektivare och mer lönsam verksamhet och inger förtroende hos aktieägare, investerare, försäkringsbolag och kunder. Därmed blir företaget det primära valet på en mycket konkurrensutsatt marknad.

 

ISO 9001

 • Lägre försäljningskostnader
  Vårt företag anses direkt som kvalitetsmedvetet. Det blir enklare att förklara för potentiella kunder att ledningssystemet fungerar och att det är effektivt, och därigenom kan man snabbare vinna deras förtroende.
 • Lägre produktionskostnader
  Det underlättar genomförandet av ständiga förbättringar i produkter och processer, vilket kan leda till en minskning av antalet fel, returer och klagomål från sina kunder. En investering i ett certifierat ledningssystem ger utdelning i form av lägre produktions-kostnader.
 • Förbättrat helhetsresultat
  Ett certifierat ledningssystem enligt ISO 9001 bygger på ett enhetligt och allmänt vedertaget system för processtyrning och bidrar därigenom till att förbättra produkter och processer. Det leder till bättre relationer med leverantörer, partners och kunder och ger företaget ett reellt försprång på marknaden.