Våra certifieringar

Det finns flera olika ISO standarder (International Organization for Standardization) och de består av både certifieringar och rekommendationer. 

ISO 9001 är en kvalitetscertifiering och är den internationellt erkända standarden för Ledningssystem inom Kvalitet (QMS). Den förser oss med ett ramverk och ett antal principer. ISO 9001 säkerställer styrningen av affärsaktiviteterna för att konsekvent uppnå kundtillfredsställelse.

ISO 14001 är ett miljöledningssystem. I Sverige är idag mer än 4000 företag och organisationer ISO 14001 certifierade, i världen med över 111 000 certifierade organisationer i 138 länder. ISO 14001 är den internationella standarden för ledningssystem inom miljö och är det mest använda miljöledningssystemet. ISO 14001 är det viktigaste ledningssystemet för miljö, som specificerar kraven för formulering och underhåll av ett miljöledningssystem. Det krävs tre grundläggande åtaganden i en miljöpolicy för att uppfylla kraven i ISO 14001.

 • förebyggande av förorening
 • lagefterlevnad
 • ständig förbättring av miljöledningssystemet

Dessa åtaganden hjälper till att driva förbättringarna i hela miljöarbetet.

 • Förbättrat helhestresultat
  Vi blir effektivare och mer produktiva. Vi minskar miljöpåverkan ex. genom lägre energi- och råvaruförbrukning, minskad avfalls-
  och utsläppsmängd och mindre risk för olyckor och krissituationer vilket leder till högre lönsamhet och produktivitet.
 • Tillgång till en större marknad
  Vårt företag är miljö- och kvalitetsmedvetet. Man kan snabbt visa vilket effektivt miljöledningssystem företaget har och därigenom vinna potentiella kunders förtroende, och därigenom få tillgång till marknader som annars kan vara svåra att ta sig in på.
 • Bättre anseende för företaget
  Vi visar att vi är villiga att ta vårt miljöansvar och främjar därigenom bättre relationer till samhället, aktieägarna, myndigheter och miljöorganisationer.
 • Förbättrad konkurrenskraft
  Ett ISO 14001-certifierat miljöledningssystem hjälper till att få en effektivare och mer lönsam verksamhet och inger förtroende hos aktieägare, investerare, försäkringsbolag och kunder. Därmed blir företaget det primära valet på en mycket konkurrensutsatt marknad.

ISO 9001

 • Lägre försäljningskostnader
  Vårt företag anses direkt som kvalitetsmedvetet. Det blir enklare att förklara för potentiella kunder att ledningssystemet fungerar och att det är effektivt, och därigenom kan man snabbare vinna deras förtroende.
 • Lägre produktionskostnader
  Det underlättar genomförandet av ständiga förbättringar i produkter och processer, vilket kan leda till en minskning av antalet fel, returer och klagomål från sina kunder. En investering i ett certifierat ledningssystem ger utdelning i form av lägre produktions-kostnader.
 • Förbättrat helhetsresultat
  Ett certifierat ledningssystem enligt ISO 9001 bygger på ett enhetligt och allmänt vedertaget system för processtyrning och bidrar därigenom till att förbättra produkter och processer. Det leder till bättre relationer med leverantörer, partners och kunder och ger företaget ett reellt försprång på marknaden.
ISO certification 9001 och 14001