VÅR POLICY!

Städkompetens AB 

 

Detta är företagets övergripande policy om hur vi tillsammans eftersträva att utveckla vår
verksamhet inom områden Kvalité, Miljö, Arbetsmiljö och Säkerhet.

a) Kvalité:

Vi ska alla sträva efter en ständig förbättring av det vi gör och leverera tjänster med det kvalité som
kunden förvänta sig (och betala för) samt långsiktigt verka för en god kundrelation.

b) Miljö

Vi ska sträva att vårt sätt att köpa in, distribuera, förbruka och återvinna våra resurser ske på ett sätt
som inte ökar vår miljö påverkan, samtidigt som vi ska sträva efter att hitta nya vägar som minimera
vårt miljöpåverkan.

c) Arbetsmiljö och Säkerhet:

Alla som arbetar hos oss ska sträva efter att öka tryggheten hos varandra och på våra arbetsplatser
genom att fokusera på bättre arbetsmiljö och säkerhet.
***
Utöver dessa tre policys har vi ytterligare två andra delar av det systematiska arbetet:

d) Delaktighet:

Alla ska engagera sig i och bidra till att företaget utvecklas som en kvalitets- och miljömedvetet
företag genom att rapportera förbättringar och vara delaktiga i dess implementering.

e) Följa kraven:

Vi ska se till att verksamheten arbetar i enlighet med den senaste versionen av ISO – 9001, ISO –
14001 samt relevanta förordningar och lagar.

Leave